Blog

Sacred Heart Tamil Catholic Group
23 Jan

இறைவனும் மரியாவும்

இறைவனுக்கு அடுத்தபடியாக , மரியா பேரிலுள்ள பக்தி நமக்கு அடித்தளமாகும்.  “மரியா எல்லாம் வல்ல இறைவனின் சொல்லரிய புதுமை” என்கிறார் பாப்பாண்டவர்  9-ம் பத்திநாதர்.  ஆனால் கடவுளின் முன்னிலையில் மரியாவின் நிலை என்ன ? உலக மாந்தர் அனைவரையும் போல் கடவுள் அவளையும் ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்தே படைத்தார். படைத்த பிறகு எண்ணற்ற வரங்களை அவள் மீது பொழிந்து உன்னத நிலைக்கு அவளை உயர்த்தினார். ஆனாலும் அவளைப் படைத்த இறைவனுக்கு முன் ஒப்பிட்டால் அவள், அவள் இன்னும் ஒன்றுமில்லாமைதான். உண்மையாகவே படைப்புகள் அனைத்தையும் விட  மரியாதான் அவருடைய மிகச் சிறந்த படைப்பாகும். ஏனெனில் கடவுள் பிற படைப்புகளுக்கு கொடுத்ததை விட மிகுதியாகவே அவளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
23 Jan

Walking in God's Love

Love is just one word, and it carries a variety of different meanings depending on the context. We say, “I love my spouse,” and in the next breath utter something like, “I love chocolates.” One word, two very different meanings.

“Love” has nearly been reduced to slang rather than respected as a word that communicates something powerful about relationships and marriage. Its deeper significance has been too easily forgotten. God designed love to be experienced in a much richer and meaningful way. Love is a commitment to action. It requires thoughtfulness, sacrifice, patient listening, and affirmation. A happy and deeply satisfying marriage comes from giving yourselves to one another sacrificially.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
6 Jan

2019 – Resolutions

Happy New Year 2019!!!

During this wonderful time, I would like to share some of my thoughts around how we can approach this new year to make it more meaningful.

When someone asks ‘what was the memorable events in your life in 2018 ‘, the usual answers were...

Buying the house, getting a Promotion, buying a car or becoming a parent

These are all definitely memorable events in everyone’s life. These were all possible with our efforts and God’s blessings. These are the events we look forward to and plan and work hard to achieve it. But never heard someone replying as ‘God touched my soul during the Christmas mass.’ Or I had a wonderful confession and felt very light’, Or I have successfully helped someone to graduate’. Or I successfully finished reading the bible.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
18 Dec

Our Gift – God in a Manger

Christmas is a magical season with Love, Friendship, bonding, greatness, and more spiritual feeling brings great joy to everyone's heart. It is the season that we would seek for the family, relatives, and friends to be around for the celebration of the Birth of Jesus. This spirit is invaluable since everyone would feel the life is so beautiful and blessed.

Every day we go through a lot of things in life which is a more monotonous and routine activity. There is no time to think about the real meaning of life. All office-goers would seriously agree what we are leading is a worldly life, never-ending and eventually, over some time we do realize to take a break to enjoy the calmness of the life which we had experienced a way back in India or any rural place. Life was so peaceful, plodding moving pace and had time for everything. Advent season is the right time to reflect and enjoy the spirit of Christmas.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
11 Oct

Mother Mary, a sign of peace

Rosary is the most powerful tool which has been given to us. The benefits of saying rosary are endless, it brings peace and calm which cannot be explained by science.The mysteries that we say teach the life of Jesus. Pope John Paul added luminous mysteries in 2002 which explains the public life of Jesus.I never understood the power of rosary until later in life, I said rosary because I was asked to say. I was not someone who said rosary everyday. I have been told by many to introduce rosary to my kids and do rosary everyday but I never took any of that seriously, but I did it whenever I could especially during summer when there is more relaxing time for the kids.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
1 Jun

St. Joseph's Biography

பரம தந்தை அன்னை கன்னிமரியாளை எப்படி இயேசுவுக்குத் தாயாக இருக்கும்படி முன் குறித்து வைத்தாரோ அப்படியே புனித சூசையப்பரையும் மாதாவுக்கு கணவரைப் போலவும் இயேசுவுக்கு வளர்ப்புத் தந்தையாய் இருக்குமாறு முன்குறித்து வைத்தார்.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
25 May

தூய ஆவியார்

எல்லா வரங்களும் நிரம்பி ததும்புவர் தூயஆவியார். நம்மை தூய்மை படுத்தி வரங்களாலும், கொடைகளாலும் கனிகளாலும் நிரப்ப வல்லவர். ஆவியானவர் எங்குண்டோ அஙகு விடுதலை உண்டு. அவர் நமது தேற்றவாளன். நமது துணையாளர். தூய ஆவியானவர் நம்மை நிறை உண்மையை நோக்கி வழி நடத்துவார்.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
16 May

அன்னையின் நற்பண்புகள்

நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை அன்னை மரியாள், நற்பண்புகளின் வாயிலாக நமக்கு காட்டுகின்றார்.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
27 Mar

Walking Out of Our Lives' Empty Tombs

On Easter Sunday, we Christians celebrate the triumphant resurrection of our Lord and savior Jesus Christ from the grave. Our Christian faith rests upon the validity of the claim that Jesus physically rose from the dead. Jesus’ resurrection secures both our pathway to eternal salvation as well as our victory in life through the coming of the Holy Spirit. Let’s focus on several metaphorical empty tombs that we can walk out of in this life through our faith in God.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
13 Mar

காவல் தூதர்கள்

பிறந்திருக்கும் 2018 ஆம் வருடம் நம் அனைவருக்கும் ஒரு சிறப்பான , மகிழ்ச்சியான , ஆரோக்கியமான, பிரகாசமான, வெற்றிகரமான , செழுமையும் முழுமையும் நிறைந்த ஆண்டாக மலர வேண்டும் என்று இறைவனை பிராத்தித்துக் கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டின் வாழ்த்துக்களை கூறி , அதோடு இவ்வருடம் முழுவதும் எப்பொழுதும் நம்மை வழி நடத்த நமக்கு ஆற்றலை தர வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொள்கிறேன்.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
01 Mar

The Lent - Prepare our Heart for Jesus

We all have busy days with our work and good quality time with all our family, friends, relatives, and communities. Time goes so quickly before we realize a week is gone by Friday. Our engagement in social activities sometimes takes more precedence than spiritual. Going to church, praying has become a routine activity in everyone's life without realizing and welcoming Jesus in us. But there is a season to prepare us for the resurrection of Jesus Christ in our heart. The preparation is more like evaluating our-self to see where we stand in our Savior's resurrection. That is Lent. Lent is about identifying with temptation and suffering of Jesus Christ before we celebrate the resurrection on Easter. The better the preparation, the more efficient the celebration will be. The ultimate objective is conquering and victory over the sins forever.

Read More
Sacred Heart Tamil Catholic Group
02 Feb

ONE POTATO AND A HOMECOMING

EV E R Y O N E left the church. I sat alone as the light from the stained-glass windows gave glow to my surroundings. I held my $25 tightly in my hand. It's all we had for groceries to feed our family of seven. My thoughts darted through the 25 years I had spent away from the church I had loved as a child. Now I was back home, vowing to go all the way with my Lord. The moment of decision had come. How could I be tested so quickly with such a major decision? I knew $25 would not buy enough food to feed us for the week, but if I tried to spread it around in my own power, I knew I would fail. I also knew I had nothing else to give for tithe.

Read More